Open navigation

Công văn 4092/VPCP-TH ngày 12/06/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4092/VPCP-TH

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ có Báo cáo số 2090/BC-VPCP ngày 01 tháng 6 năm 2024, trong đó tóm tắt bài viết Nhiều doanh nghiệp cao su phải chờ đợi được hoàn thuế giá trị gia tăng, đăng trên Báo Thanh niên ngày 24 tháng 5 năm 2024 (Bản chụp bài báo kèm theo). Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Tài chính rà soát, làm rõ thực trạng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp như nội dung báo chí phản ánh; khẩn trương chỉ đạo các cơ quan thuế thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm thời hạn, không để chậm trễ, kéo dài, nhất là đối với những hồ sơ hoàn thuế đã quá thời hạn nhưng chưa được xử lý và trả lời rõ ràng, dứt khoát cho doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại công văn số 3581/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: KTTH, Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, TH. Tr

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.