Open navigation

Công văn 12301/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2015 Thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12301/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3222/HQHCM-GSQL ngày 16/11/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh vướng mắc của Hãng tàu/Đại lý hãng tàu khi thực hiện thủ tục điều chỉnh bản lược khai hàng hóa tại các cảng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc chỉnh sửa bản lược khai hàng hóa:

Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khai sửa đổi, bổ sung thông tin về hồ sơ hải quan điện tử tàu biển nhập khẩu, theo đó, người khai hải quan có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì người khai hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo phương thức điện tử, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tàu nhập cảnh tiếp nhận thông tin khai sửa đổi, bổ sung lưu vào hệ thống và cung cấp cho các đơn vị chức năng để triển khai công tác nghiệp vụ có liên quan. Ngoài ra, theo quy định tại tiết b.2) điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-BCT nêu trên, khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung bản khai hàng hóa nhập khẩu, vận đơn thứ cấp, hệ thống quản lý rủi ro của cơ quan hải quan sẽ tự động cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát theo cơ chế quản lý rủi ro phù hợp cho lô hàng khi làm thủ tục hải quan.

Như vậy, việc không cho phép điều chỉnh, bổ sung manifest, không cho sửa đổi vận đơn đối với lô hàng thuộc danh sách các container hoặc danh sách các doanh nghiệp trọng điểm và việc Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp có văn bản đề nghị để có đủ thông tin thông báo về Đội Kiểm soát Hải quan và các Chi cục Hải quan liên quan biết để triển khai các biện pháp nghiệp vụ là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về việc khai hồ sơ giấy đối với tàu biển XNC, quá cảnh:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 42/2015/TT-BTC, trường hợp bất khả kháng khi hệ thống khai điện tử gặp sự cố, việc khai và làm thủ tục hải quan được thực hiện bằng hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. Khi hệ thống được phục hồi, người khai hải quan tạo lập và gửi thông tin điện tử lên hệ thống. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định nêu trên, trường hợp có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn và giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Maersk Việt Nam (đ/c: Số 54-56, Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM) (thay trả lời);
- Cty TNHH Wan Hai Việt Nam (đ/c: Số 27, Q.1, TP. Hồ Chí Minh) (thay trả lời);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Công Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.