Open navigation

Công văn 85/KH-UBND ngày 29/04/2016 Công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp tại Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA BAN CHỈ ĐẠO THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2016.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố về việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh và Chương trình hành đng số 17/CTr-UBND của UBND Thành phố ngày 20/01/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 08/4/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2016 của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghitrên địa bàn Thành phố như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Mục tiêu: Cụ thể hóa và phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo của Thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2016 của Thành phố Hà Nội đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015.

Nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp gồm: Cải thiện môi trường kinh doanh; Rà soát sửa đi các quy định thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước; Nâng cao chỉ số PCI; Định kỳ tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắcĐảm bảo cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh; Tạo điu kiện để doanh nghiệp tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất.

Ni dung công việc cụ thể được giao theo chức năng nhiệm vụ của các Sởngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo tiến độ quy định tại phụ lục đính kèm.

II. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Kế hoạch và Đu tư cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ban chỉ đạo và UBND Thành phố trước ngày 25 hàng tháng/quý.

- Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức triển khai và phân bổ kinh phí được Thành phố giao cho đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hin, đ xut các chương trình, giải pháp bng văn bản gửi cơ quan thường trực trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo Thành phố, chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng triển khai kế hoạch công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc lng ghép trong chương trình kế hoạch công tác năm 2016 của cấp ngành mình và phối hợp với các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; Báo cáo định kỳ hàng thánghàng quý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và các Sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, UBND các quậnhuyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các thành viên BCĐ, Tổ công tác;
 - 
CVP, các PCVP, các phòng CV, TH;
 - Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 


PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/4/2016 của UBND Thành phố)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì/ chuẩn bị nội dung

Tiến độ yêu cầu

1

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, trọng tâm là cải cách trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

Trong năm 2016.

2

- Đy mạnh tái cơ cấu đầu tư công: Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công 2016-2020; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công đảm bảo hiệu quả, tránh dàn trải, không để phát sinh nợ; khuyến khích, huy động các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng KT-XH bằng các hình thức đầu tư hợp tác công tư (PPP).

- Triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Tháo gỡ khó khăn và đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình trọng điểm và sử dụng nguồn vốn ODA, FDI.

- Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong năm 2016

- Lựa chọn nhà đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh dự án xây dựng KCN sạch Sóc Sơn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL các Khu công nghiệp và chế xuất

 

3

- Rà soát các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn trong việc thành lập mới, mở rộng các cụm công nghiệp Đan Phượng, Phú Túc và Đại Thắng.

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp lấp đầy các cụm CN.

Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã

Trong năm 2016

- Tiếp tục triển khai Đề án đầu tư xây dựng xử lý các trạm xử lý nước thải tập trung trong các Cụm công nghiệp.

Các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2016

- Thực hiện Chương trình tư vấn thiết kế, phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu.

Sở Công thương

Trong năm 2016

- Rà soát, xác định các sản phẩm công nghiệp chủ lực, mũi nhọn và giải pháp phát triển giai đoạn 2016-2020.

Sở Công thương

Trong năm 2016

- Đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố giai đoạ2016 - 2020

S Công thương

Trong quý II/2016

4

- Tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường, có biện pháp điều tiết kịp thời, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái.

Sở Công thương

Trong năm 2016

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chương trình bình ổn giá, đưa hàng về vùng xa trung tâm, khu vực nông thôn, khu công nghiệp. Thực hiện hiệu quả việc trao đổi, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội với các địa phương.

Sở Công thương

- Tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển điện; Đảm bảo cung cp điện cho sản xuất kinh doanh và cho sinh hoạt.

Sở Công thương; Tổng Công ty điện lực Hà Nội.

- Tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế, về chính sách liên quan hội nhập, cam kết hội nhập quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN và các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về các rào cản thương mại, xử lý hiệu quả các vụ điều tra chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ của nước nhập khẩu.

Sở Công thương; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố

5

- Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch. Quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội tại các thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Âu, Úc...)

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố.

Trong năm 2016

6

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tạo điều kiện về thủ tục giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội.

Trong năm 2016

7

- Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế đúng quy định; trong việc kê khai, đăng ký thuế, nộp thuế, chú trọng khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, mạng viễn thông nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và tài chính cho doanh nghiệp.

Cục Thuế, Cục Hải quan Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã

Trong năm 2016

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân; tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hải quan, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý

Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trong năm 2016

8

- Tiếp tục triển khai hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực: giám sát quản lý, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, tổ chức cán bộ, chng buôn lậu và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, vướng mc; đánh giá, xác định nguyên nhân, giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Tiếp tục thực hiện công tác đo thời gian giải phóng hàng nhm giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Một cửa Quốc gia, Một cửa ASEAN; quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trong năm 2016

9

- Tiếp tục thực hiện Đ án tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch việc làm Thành phố Hà Nộgiai đoạn 2014-2015, định hướng đến 2020.

- Tiếp tục triển khai Đề án Phát triển Quan hệ lao động (xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, hạn chế đình công của người lao động)

- Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Trong năm 2016

10

Giao ban, gặp gỡ các doanh nghiệp theo chuyên đề tháo gỡ khó khăn và lĩnh vực ngành nghề.

Tổ công tác liên ngành khảo sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo

- Luân phiên hàng tháng.
 3-6 tháng/1 đợt

11

Duy trì có hiệu quả hoạt động Tổ công tác tháo gỡ cho khăn cho doanh nghiệp; Họp giao ban hàng háng và duy trì thường xuyên đường dây nóng giải quyết đơn thư, kiến nghị của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Thành viên Tổ công tác

Trong năm 2016

12

Gặp gỡ hội viên nắm bt tình hình doanh nghiệp; Tổng hợp kiến nghị đề xuất doanh nghiệp

- Xúc tiến thương mại nội khối.

- Đào tạo nâng cao năng lực doanh nghiệp và nhận thức về hội nhập các Hiệp định tự do thế hệ mới

Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội

Trong năm 2016

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.