Open navigation

Công văn 3370/VPCP-KTN ngày 13/05/2016 Kiến nghị của Công ty ủy quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp I

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/VPCP-KTN

V/v kiến nghị của Công ty TNHH TV XD TÂN về việc Bộ Xây dựng ủy quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp I

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Về đề nghị của Công ty TNHH TV XD TÂN (Công văn số 20/CV ngày 05 tháng 4 năm 2016) về việc Bộ Xây dựng ủy quyền cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp I, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Công ty TNHH TV XD TÂN tại văn bản nêu trên và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH TV XD TÂN (địa chỉ: Số 24, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tel: 39976836);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, PL;
- Lưu: VT, KTN(3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.