Open navigation

Công văn 1345/VPCP-KTTH Quyết toán kinh phí hỗ trợ đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1345 / VPCP - KTTH 

V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đề án thuộc Chương trình XTTM quốc gia

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương.

- Bộ Tài chính.


Về đề nghị của của Bộ Công Thương tại Công văn số  1228 / BCT - XTTM  ngày 02 tháng 02 năm 2016 về quy mô tối thiểu thực hiện đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý quyết toán kinh phí hỗ trợ các đơn vị tham gia đề án do Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam thực hiện với quy mô 14 doanh nghiệp tham gia như đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số  1228 / BCT - XTTM  nêu trên.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3).LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.