Open navigation

Công văn 809/BKHCN-TCCB Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  809 / BKHCN - TCCB 

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số  29 / 2014 / TTLT - BKHCN - BNV 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngày 15/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số  29 / 2014 / TTLT - BKHCN - BNV  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số  29 / 2014 / TTLT - BKHCN - BNV  nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được phản ánh và kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của một số Sở Khoa học và Công nghệ. Về vấn đề này, sau khi trao đổi với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện như sau:


  1. Về cơ cấu tổ chức và số lượng Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số  29 / 2014 / TTLT - BKHCN - BNV .


  2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã được thành lập trước ngày 28/5/2013, có tên gọi khác với quy định tại Thông tư liên tịch số  29 / 2014 / TTLT -  BKHCN-BNV, đang hoạt động hiệu quả và không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị khác thuộc Sở, thì tiếp tục giữ ổn định cho phù hợp với từng địa phương.


(Xin gửi kèm theo công văn này văn bản số  6171 / BNV - TCBC  ngày 29/12/2015 của Bộ Nội vụ)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Nội vụ;

  • Các Sở: KH&CN, Nội vụ;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Các Thứ trưởng;

  • Các Vụ: KHTH, ĐP;

  • Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.