Open navigation

Công văn 1162/TCT-TNCN Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1162 / TCT - TNCN 

V/v: hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp


Trả lời công văn số  917 / CT - TT & amp ;HT ngày 18/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc áp dụng chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại khoản 4, Điều 2 Luật số  71 / 2014 / QH13  quy định:


  “4. Sửa đổi Điều 10 như sau:


  Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh


  3. Thuế suất:


  1. Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%;


  2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.
   Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;


  3. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu:

   1,5%;


  4. Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”

 • Tại điểm 4, Phụ lục 01 - Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1%.


 • Tại khoản 1, điều 5 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn :

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT


1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.


Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”


Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được công ty chi trả khoản

“chiết khấu thanh toán” thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%.


Công ty chi trả khoản “chiết khấu thanh toán” cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số  01 / CNKD  ban hành kèm theo Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Công ty ghi cụm tờ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty. Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC, CS;

 • Website TCT;

 • Lưu: VT, TNCN (2)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.