Open navigation

Công văn 101/TB-VPCP ngày 28/03/2023 Xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XỬ LÝ SAU THANH TRA CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA HÃNG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì họp về việc xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Công Huấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thanh tra Chính phủ, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thực hiện Kết luận thanh tra số 447/KL-TTCP ngày 30 tháng 3 năm 2018 và số 1412/KL-TTCP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan đã tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, tuy nhiên một số nội dung chưa được thực hiện dứt điểm. Vì vậy, yêu cầu:

1. Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc thực hiện Kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về các nội dung liên quan. Trong quá trình kiểm tra cần rà soát kỹ các vi phạm liên quan đến quá trình cổ phần hóa và những vướng mắc trong thực hiện Kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó, căn cứ quy định pháp luật về cổ phần hóa và các quy định pháp luật liên quan để kiến nghị biện pháp xử lý khả thi, đúng quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm việc này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 năm 2023.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thanh tra Chính phủ thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có phương án củng cố, sắp xếp Hãng phim truyện Việt Nam phù hợp với tình hình và luật pháp hiện , hành để thúc đẩy hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và giữ gìn, phát huy truyền thống Hãng phim truyện Việt Nam.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý các cơ sở nhà đất đã được thu hồi theo Kết luận thanh tra số 447/KL-TTCP ngày 30 tháng 3 năm 2018 và số 1412/KL-TTCP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam tại địa chỉ số 04 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thanh tra Chính phủ để xử lý những nội dung liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: VHTT&DL, Tài chính, Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBQLVNN tại doanh nghiệp;
- UBND TP Hà Nội;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các Vụ: ĐMDN, KGVX, KTTH, TH;
 - Lưu VT, V.I (3), Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Cao Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.