Open navigation

Công văn 4554/TCT-DNNCN ngày 06/12/2022 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4554/TCT-DNNCN

V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán SSI

Trả lời công văn số 823/2022/CV-SSIHO ngày 04/07/2022 của Công ty cổ phần SSI về vướng mắc chính sách thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội, có hiệu lực từ 01/01/2021 thì quyền mua cổ phần là một loại chứng khoán;

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu;

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính thì quy định đối với chứng khoán không thuộc trường hp giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng;

Đề nghị Công ty Cổ phần chứng khoán SSI xác định giá chuyển nhượng chứng khoán - quyền mua cổ phần theo các quy định nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, phù hợp, phản ánh đúng với bản chất, giá trị giao dịch thực tế của giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần và các yếu tố liên quan làm căn cứ xác định thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phn của cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phn SSI được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCTg Đặng Ngọc Minh (để b/c)

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ CST, PC, UBCKNN (BTC);
- Vụ CS, PC, Cục DNL (TCT);
 - Lưu: VT, DNNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
 Nguyễn Thị Lan Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.