Open navigation

Công văn 3095/BHXH-TST ngày 03/07/2023 Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3095/BHXH-TST

V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc;

Căn cứ Thông báo số 201/TB-NHNN ngày 30/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 01/7/2023.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 01/7/2023 cho 6 tháng cuối năm 2023, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 23.800 đồng/USD (Hai mươi ba nghìn tám trăm đồng)./.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị sử dụng lao động được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, QH;
- Đăng tải trên trang web;
- Lưu: VT, TST (MP).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.