Open navigation

Công văn 3453/BHXH-KHTC ngày 15/07/2023 Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 09_2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3453/BHXH-KHTC

V/v lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 09/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và quận, huyện.

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

Do thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2023 như sau:

1. Lịch chi trả

- Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 05/9/2023 đến ngày 25/9/2023.

- Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 05/9/2023 đến ngày 06/9/2023.

2. Tổ chức thực hiện

Đề nghị Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện thông báo đến người hưởng trong kỳ chi trả tháng 8/2023.

Bưu điện quyết toán chi lương hưu tháng 8/2023 với BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trước 08h00 ngày 23/8/2023; BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện gửi báo cáo tăng giảm tháng 8/2023 trước 8h00 ngày 25/8/2023.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch Tài chính) để phối hợp, xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó GĐ phụ trách Chế độ;
- Phòng Chế độ BHXH;
- Phòng Truyền thông;
- Trang web BHXH TP.Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, KHTC

GIÁM ĐỐC
 Lò Quân Hiệp

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.