Open navigation

Công văn 6125/VPCP-DMDN ngày 10/08/2023 Nghị định quy định chuyển đổi Công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước Công ty

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6125/VPCP-DMDN

v/v Nghị định quy định chuyển đổi Công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật DNNN Công ty TNHH một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật DN

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
 - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5407/TTr-BKHĐT ngày 11 tháng 7 năm 2023) về Nghị định quy định chuyển đổi Công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (Dự thảo Nghị định), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trao đổi để làm rõ, tạo sự đồng thuận, thống nhất về hồ sơ dự thảo Nghị định theo Quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó lưu ý làm rõ hơn về cơ sở pháp lý, xác định thẩm quyền của Chính phủ đối với quy định về nguyên tắc kế thừa hiện trạng hoạt động của công ty nhà nước; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 8 năm 2023.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương có ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Nghị định, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: KHĐT, TP, TC, NV, GTVT, NN&PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND các thành phố: Hà Nội, Hải phòng, Cần Thơ;
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; các Vụ: KTTH, PL, TH;
 - Lưu: VT, ĐMDN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.