Open navigation

Công văn 337/CNTT-PM ngày 01/03/2023 Dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 337/CNTT-PM

V/v dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đã dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 từ ngày 03/02/2023. Trung tâm đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) thực hiện những nội dung sau:

1. Thông báo trên phạm vi địa bàn quản lý về việc dừng triển khai tin nhắn: Tra cứu thời gian tham gia BHXH, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT, Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ và Tra cứu lại mật khẩu để người dân không thực hiện gửi tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079, tránh việc người dân bức xúc vì không tra cứu được thông tin.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng các các kênh thông tin có sẵn, miễn phí do ngành BHXH Việt Nam cung cấp để tra cứu thay thế, cụ thể:

(1) Tra cứu thời gian tham gia BHXH, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số hoặc chức năng Tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn)

(2) Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ: Chức năng Tra cứu trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

(3) Cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử: Chức năng Quên mật khẩu trên Ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử).

3. Trường hợp khi đăng ký tài khoản chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể được hỗ trợ qua các kênh như sau:

- Thực hiện việc lập tờ khai TK1-TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, đại lý thu đang quản lý.

- Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo Mẫu số 02/SĐ-GD đến nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi gần nhất.

- Liên hệ trực tiếp tới Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu của tài khoản giao dịch BHXH điện tử.

Trung tâm thông báo để BHXH các tỉnh được biết và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Trung tâm (Phòng Quản lý phần mềm, Điện thoại: 024 37753944) để được hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Chu Mạnh Sinh (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Trung tâm;
 - Lưu: VT, PM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Phạm Đăng Khoa

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.