Open navigation

Công văn 826/BNV-TCBC ngày 01/03/2023 Giảm tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức viên chức và hướng dẫn thực hiện chế độ khuyến khích nghỉ tinh giản biên

BỘ NỘI VỤ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 826/BNV-TCBC

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

 Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 2081/BDN ngày 30/12/2022 với nội dung kiến nghị như sau:

“Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quy định giảm tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, vì điều kiện môi trường vùng núi khó khăn, tình trạng già trước tuổi, ảnh hưởng đến chất lượng làm việc, hiệu quả không cao. Đề nghị xem xét tuổi nghỉ hưu đối với nam là 60 tuổi, đối với nữ là 55 tuổi. Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ khuyến khích nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế”.

Bộ Nội vụ trả lời như sau:

1. Về quy định tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức

Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, trong đó có việc xác định tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, đề nghị cử tri tỉnh Lạng Sơn có ý kiến với Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Về hướng dẫn thực hiện chế độ khuyến khích nghỉ tinh giản biên chế

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) đã quy định về các trường hợp và chính sách tinh giản biên chế và không có quy định về hướng dẫn khuyến khích nghỉ tinh giản biên chế. Tuy nhiên, để hoàn thiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay, nhằm đẩy nhanh lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính, đặc biệt là cấp xã.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn để trả lời cử tri./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà;
- TTr Nguyễn Trọng Thừa;
 - Lưu: VT, Trung tâm TT, VP (THTK), TCBC.

BỘ TRƯỞNG
 Phạm Thị Thanh Trà

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.