Open navigation

Công văn 5594/BTC-CST ngày 01/06/2023 Xin ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5594/BTC-CST

V/v xin ý kiến về dự tho Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3[1]Bộ Tài chính đã có công văn số 3610/BTC-CST ngày 14/4/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023. Trong đó, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ: Đ tiếp tục hỗ trợ ct giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2023, đ xuất tiếp tục thực hiện việc giảm các khoản phí, lệ phí trong năm 2023, cụ thể:

- Tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí.

- Thời gian áp dụng từ 01/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Ngày 17/4/2023, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2614/VPCP-KTTH về phương án min, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao: “Bộ Tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản quy định về giảm các khon thu phí, lệ phí theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư của Bộ Tài chính”.

Ngày 28/4/2023, Bộ Tài chính đã công văn số 4296/BTC-CST đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ đánh giá tình hình thực hiện; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư theo quy định.

Căn cứ quy định pháp luật phí, lệ phí, trên cơ sở đề xuất của một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp[2] (dự thảo gi kèm). Đề nghị các cơ quan nghiên cứu có ý kiến tham gia về dự tho Thông tư.

Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10/6/2023.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cổng Thông tin 
điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 [1] Tại điểm 3b Mục I Nghị quyết số 50/NQ-CP giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Trình cơ quan có thẩm quyền trước ngày 15/4/2023 đ xem xét, thực hiện các giải pháp về min, gim, giãn, hoãn, gia hạn thuế, phílệ phí, tiền thuê đất, tiền s dụng đáp dụng cho năm 2023 (trong đó nghiên cứu, đ xuất c giảm thuế giá trị gia tăng)”.

[2] Nội dung dự tho Thông tư trên cơ sở kế thừa mức thu 36 khoản phí, lệ phí đã quy định tại Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo g khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

* Riêng phí sử dụng đường bộ:

Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết giao Chính phủ: Quy định cụ thể việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đu phương tiện ô tô thng nht trong cả nước, bao gồm c đường bộ thuộc Trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương qun lý.

Hiện Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, min, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (Tờ trình Chính phủ số 22/TTr-BTC ngày 06/3/2023).

Như vậy, phí sử dụng đường bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, không thuộc thm quyn Bộ Tài chính.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.