Open navigation

Công văn 978/TCT-TCCB ngày 29/03/2023 Lấy ý kiến dự thảo quy trình bổ nhiệm bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ các chức danh lãnh đạo cấp Đội và

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC 
THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/TCT-TCCB

V/v lấy ý kiến dự thảo quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ các chức danh lãnh đạo cấp Đội và tương đương

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 283/QĐ-BTC ngày 02/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo đài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ chức, miễn nhiệm; luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy định trên đã được Tổng cục gửi đến các các đơn vị trong ngành để tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở Quyết định số 283/QĐ-BTC ngày 02/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các chức danh Lãnh đạo cấp Đội và tương đương ở Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố cho phù hợp với Quyết định số 283/QĐ-BTC ngày 02/3/2023 (có dự thảo kèm theo).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến với dự thảo nêu trên và gửi về Tng cục Thuế (Qua Vụ TCCB) trước ngày 01/4/2023, đồng thời gửi về địa chỉ thư điện tử: nvmanh@gdt.gov.vn đ phục vụ công tác tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. TCTr Mai Xuân Thành (để b/c);
 - Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Dương Văn Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.