Open navigation

Công văn 276/TB-VPCP ngày 14/07/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe Bộ Y tế báo cáo về lộ trình thực hiện giá dịch vụ khám

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ
TẠI CUỘC HỌP NGHE BỘ Y TẾ BÁO CÁO VỀ
 LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc, nghe Bộ Y tế báo cáo về lộ trình thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Bộ Y tế; ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo các Bộ, địa phương và đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:

1. “Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế” là một chủ trương lớn, một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân, luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo và đã được xác định rõ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII).

2. Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan, làm rõ các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; đánh giá tác động của chính sách thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người dân, ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế; trên cơ sở đó, đề xuất lộ trình thực hiện phù hợp trong quá trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác (Thông tư liên quan định mức, đơn giá), trình Chính phủ theo đúng thời hạn được giao tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2023: Bộ Y tế cần đánh giá kỹ tác động hài hoà các nguồn lực ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế đồng đóng góp đảm bảo không tác động đến công tác khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân, không để tình trạng tăng lương là tăng giá; khẩn trương thống nhất với Bộ Tư pháp về hình thức văn bản phù hợp để chủ động thực hiện theo thẩm quyền và quy định; đồng thời, làm tốt công tác truyền thông để các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân hiểu, ủng hộ, tham gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Phạm Minh Chính (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: YT, KHĐT, TC, TP, NV;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương và Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Trợ lý, Thư ký PTTg Trần Hồng Hà,
Các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX.LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.