Open navigation

Công văn 2499/TCT-CS ngày 11/06/2024 Giải đáp chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2499/TCT-CS

V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Đạt Tiến.
(Đ/c: Đảo Ngọc, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời Công văn số 05/CV-ĐT ngày 26/03/2024 của Công ty TNHH Đạt Tiến về xác định lại số tiền thuê đất phải nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định:

“2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tự rà soát, đình chỉ việc thi hành, đồng thời bãi bỏ, hủy bỏ ngay các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật đã ban hành chưa được nêu trong Danh mục tại phụ lục I kèm theo Quyết định này”

- Tại điểm a, khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

"Điều 59. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp bao gồm:

a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế;”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan chức năng ưu đãi vượt khung thì phải hủy bỏ ưu đãi vượt khung trái pháp luật và phải nộp tiền truy thu tiền thuê đất theo quy định khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế.

Đề nghị Công ty TNHH Đạt Tiến liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Đạt Tiến được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS- BTC; Cục QLGSCS thuế, phí và lệ phí- BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để biết;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.