Open navigation

Công văn 598/TCT-CS Hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  598 / TCT - CS 

V/v Trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam.

(Địa chỉ: Số 3, Đường 9A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)


Trả lời công văn số  BLV / 151109  ngày 09/11/2015 của Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam đề nghị hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Điều 151, chương VIII Luật Doanh nghiệp số  60 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định:


  “Điều 151. Tách doanh nghiệp


  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.”


 • Tại Điều 7, Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:


“Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  như sau:


“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.


Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bố cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách”.


Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo giấy chứng nhận đầu tư số 472043000696 chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam, giấy chứng nhận đầu tư số 472043001134 ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai, trường hợp Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam được tách thành Công ty TNHH NS BlueScope Lysasht Việt Nam (công ty bị tách) và Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam (công ty được tách) thì số lỗ của Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam phát sinh trước khi tách doanh nghiệp, đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách và đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn

  (để báo cáo);

 • Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

 • Các Vụ: CST, PC (BTC);

 • Vụ PC (TCT);

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.