Open navigation

Công văn 1558/VPCP-KTTH Sửa đổi Thông tư 63/2011/TT-BGTVT và 55/2014/TT-BGTVT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1558 / VPCP - KTTH 

V/v: sửa đổi, bổ sung Thông tư số  63 / 2011 / TT -  BGTVT và số  55 / 2014 / TT - BGTVT 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số  833 / BGTVT - VT  ngày 20 tháng 01 năm 2016 về tiến độ sửa đổi, bổ sung Thông tư số  63 / 2011 / TT - BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2011 ban hành Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số  55 / 2014 / TT - BGTVT  ngày 20 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số  31 / 2011 / TT - BGTVT  ngày 15 tháng 4 năm 2011 về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Đồng ý báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số  833 / BGTVT - VT  về tiến độ sửa đổi, bổ sung Thông tư số  63 / 2011 / TT - BGTVT và số  55 / 2014 / TT - BGTVT . Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thay thế hai thông tư nêu trên, đáp ứng yêu cầu thực tế.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTg (để b/c);

  • Các Bộ: TC, CT, LĐTBXH, KHCN;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.