Open navigation

Công văn 3299/TCT-CS ngày 02/08/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3299/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1019/CTCMA-TTHT ngày 09/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, ngày 12/7/2023, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2880/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Cà Mau. (Bản photocopy công văn kèm theo)

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.