Open navigation

Công văn 3301/TCT-CS ngày 02/08/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3301/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3494/CTNADI-TTKT1 ngày 11/5/2023 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới:

+ Tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 quy định:

“2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”.

+ Tại Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 quy định các trường hợp phải thực hiện và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về ưu đãi thuế thu nhập của doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới.

+ Tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP) quy định về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện,...

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

- Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra:

+ Tại điểm h khoản 01 Điều 55 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định:

“1. Người ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

h) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra;...”.

+ Tại điểm đ khoản 1 Điều 116 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định:

“1. Người ra quyết định thanh tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:...

đ) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra thuế;... ”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu dự án đầu tư đó đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư, được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Theo nội dung nêu tại công văn số 3494/CTNADI-TTKT1 nêu trên của Cục Thuế tỉnh Nam Định thì trường hợp của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tuấn Hưng đang trong quá trình thanh tra thuế, do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định căn cứ Luật Quản lý thuế, pháp luật về thanh tra, pháp luật có liên quan và tình hình thực tế thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tuấn Hưng để xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.