Open navigation

Công văn 1882/TCHQ-TXNK Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày


Bộ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1882 / TCHQ - TXNK

V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

(25 Bà Triệu, Hà Nội)


Trả lời công văn số 202 / TĐDMVN - CNHCM ngày 7/3/2016 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Các Điều kiện để người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được quy định tại Khoản 1 Điều 42 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu với quy định nêu trên với tình hình thực tế tại doanh nghiệp. Trường hợp đáp ứng đầy đủ các Điều kiện nêu trên thì Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày.


Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Dệt May Việt Nam được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.