Open navigation

Công văn 1085/TCHQ-GSQL Thủ tục nhập khẩu lô hàng viện trợ phi Chính phủ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1085 / TCHQ - GSQL 

V/v thủ tục nhập khẩu lô hàng viện trợ phi Chính phủ do Tổ chức Samaritan’s Purse tài trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam

(Đ/c: Phòng 3206 Tòa nhà Vinaconex 34T Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, HN)


Trả lời công văn số  001 / 2015 - SPIR - OCC / CV  ngày 06/01/2015 của Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam (SPIR-VN) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Theo khai báo của Hội bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tại tờ khai số  23 / NVT -  PMD ngày 20/12/2014 thì lô hàng viện trợ do Tổ chức Samaritan’s Purse tài trợ cho trẻ em bao gồm nhiều mặt hàng (đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập,...), mới 100%, không có hàng thuộc danh mục phải kiểm tra chuyên ngành.


  Theo báo cáo kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho thấy lô hàng gồm 2 container 40” số MSKU6276346 và MRKU0597121 có một số mặt hàng không đúng khai báo trên tờ khai xác nhận viện trợ số  1771 / 005 / XNKVT  và có một số mặt hàng quần áo, thú nhồi bông là hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra chất lượng theo Thông tư số  32 / 2009 / TT - BCT  ngày 5/11/2009 của Bộ Công Thương. Do vậy, đề nghị Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng đối với lô hàng nêu trên theo quy định.


  Trường hợp, Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam đề nghị miễn kiểm chất lượng hàng hóa, đề nghị Tổ chức hướng dẫn đơn vị nhập khẩu liên hệ với cơ quan kiểm tra để được xem xét, giải quyết.


  Trên cơ sở Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng và hồ sơ liên quan, cơ quan Hải quan sẽ giải quyết thủ tục nhập khẩu lô hàng viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse cho trẻ em Việt Nam theo quy định.


 2. Đối với các lô hàng viện trợ tương tự như trên, đề nghị Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam lưu ý đến những hàng hóa thuộc danh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành để phân loại riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải quyết thủ tục nhập khẩu của cơ quan Hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục HQTP Hồ Chí Minh (để t/h);

 • Vụ XNK - Bộ CT (để phối hợp);

 • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.