Open navigation

Công văn 5560/TCT-KK Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5560 / TCT - KK

V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  57264 / CT - HTr  ngày 03/9/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội trình bày về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của các hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ các quy định tại:


  • Khoản 9 Điều 1 Thông tư số  65 / 2013 / TT - BTC  ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 15 Mục I Chương III Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT;


  • Điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT;


  • Điểm a khoản 6 Điều 3 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi khổ thứ nhất điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính về điều kiện khấu trừ thuế GTGT;


  • Điều 10 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  về điều kiện khấu trừ thuế GTGT;


  • Khoản 10 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  và Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  của Bộ Tài chính) về điều kiện khấu trừ thuế GTGT.


  • Khoản 5 Điều 10 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.


Theo báo cáo của Cục Thuế, qua kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tại Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà (kỳ tính thuế GTGT từ tháng  9 / 2012  đến tháng  03 / 2014) , Công ty không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng thanh toán trả chậm có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phát sinh trong tháng  12 / 2013 , 3 tháng đầu năm 2014. Ngày 8/ 7 / 2014 , Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số  33499 / QĐ - CT - KTT6  về việc xử phạt vi phạm hành chính do khai sai nhưng chưa được hoàn thuế (dựa trên Biên bản kiểm tra thuế ngày 30/6/2014).

Đến tháng  7 / 2014 , Công ty có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của các hóa đơn nêu trên thì Công ty được khai bổ sung thuế GTGT trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có quyết định xử lý liên quan đến số thuế GTGT không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT (Quyết định số  33499 / QĐ - CT - KTT6  ngày 8/ 7 / 2014  của Cục Thuế TP. Hà Nội), cụ thể Công ty được khai bổ sung cho các hóa đơn nêu trên trong khoảng từ tháng 0 7 / 2014  đến tháng  12 / 2014 . Đến nay, đã hết hạn 6 tháng để khai bổ sung do đó Công ty không được khai khấu trừ bổ sung.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ: PC, CS (TCT);

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.