Open navigation

Công văn 10465/BYT-PC Tổ chức triển khai Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10465 / BYT - PC 

V/v tổ chức triển khai Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi:   Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Y tế các bộ, ngành

Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động, trong đó có một số nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của ngành y tế. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động và thực hiện các luật nêu trên thống nhất trong toàn quốc, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới đối với các nội dung sau:

 1. Quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

 2. Hồ sơ, quy trình khám, chẩn đoán, giám định, điều trị, báo cáo và điều tra bệnh nghề nghiệp.


 3. Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

 4. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

 5. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy tờ khác của hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

 6. Danh mục bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần (Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) để nghiên cứu, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng Chính phủ (để biết)

 • Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp (để biết);

 • Các thứ trưởng (để biết);

 • Cục QL KCB, Vụ SKBMTE, Cục QLMTYT, Vụ BHYT;

 • Lưu: VT, PC(02b).BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.