Open navigation

Công văn 673/BTC-TCHQ Xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 673 / BTC - TCHQ

V/v xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.


Trả lời công văn số 40 / UBND - KT ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Lào Cai báo cáo đề nghị cho xuất khẩu và tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Mốc 143 thuộc phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương tỉnh Lào Cai, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

 1. Về căn cứ pháp lý:

  Cửa khẩu Mường Khương được thỏa thuận và xác định tại khoản 2 Điều 2 Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2009; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 2755 / QĐ - UBND ngày 26/8/2015 xác định phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương theo Điều 12 Nghị định 112 / 2014 / NĐ - CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và có Quyết định số 1426 / QĐ - UBND ngày 28/5/2014 công bố cửa khẩu phụ đủ điều kiện được tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo văn bản số 1757 / TTg - KTTH của Thủ tướng Chính phủ.

  Căn cứ Nghị định 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại; Căn cứ Nghị định 112 / 2014 / NĐ - CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Bộ Tài chính nhất trí với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho phép xuất khẩu và tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua mốc quốc giới 143 thuộc phạm vi khu vực cửa khẩu Mường Khương tỉnh Lào Cai, với điều kiện:

  • Hàng hóa xuất khẩu là các mặt hàng được sản xuất trong nước, ưu tiên mặt hàng Nông sản, thủy hải sản.

  • Hàng hóa tái xuất phải đúng quy định tại Nghị định 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; đáp ứng quy định tại Thông tư 05 / 2014 / TT - BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:

 • Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng đường giao thông, kho bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Mường Khương.

 • Chỉ đạo cơ quan chức năng tại cửa khẩu Mường Khương gồm: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch báo cáo ngành dọc cấp trên bố trí đủ lực lượng kiểm tra, giám sát, kiểm soát đảm bảo thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai phạm hoặc thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

 • Thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trước khi triển khai thực hiện.

Trân trọng./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Công Thương (để phối hợp);

 • Bộ Quốc phòng (để phối hợp);

 • Bộ NN&PTNT (để phối hợp);

 • Cục HQ Lào Cai (để thực hiện);

 • Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.