Open navigation

Công văn 31/BVTV-KD Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với sắn lát xuất khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 31/BVTV-KD

V/v tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với sắn lát xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Các Đơn vị kiểm dịch thực vật thuộc Cục.


Cục Bảo vệ thực vật đã nhận được thông báo của Tổng cục Giám sát chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch động thực vật Trung Quốc về việc phát hiện các loài mọt Sinoxylon capillatum,

 1. atratum, Heterobotrychus aequalis, Pharaxonotha kirschi là đối tượng kiểm dịch thực vật của Trung Quốc trên sắn lát nhập khẩu từ Việt Nam. Đồng thời Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn đối với mặt hàng này. Trước tình hình này, Cục yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung sau:


  1. Kiểm tra chặt chẽ các lô hàng sắn lát, bã sắn và tinh bột sắn xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó đặc biệt chú ý các loài mọt nêu trên. Trường hợp lô hàng bị nhiễm các loài mọt vừa nêu, phải thực hiện các biện pháp xử lý triệt để trước khi xuất khẩu.


  2. Thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xuất khẩu sắn lát, bã sắn, tinh bột sắn sang Trung Quốc biết và có biện pháp xử lý để tránh những rủi ro, thiệt hại từ sự việc trên.


  3. Tổng hợp số liệu xuất khẩu sắn lát, bã sắn và tinh bột sắn xuất khẩu trong năm 2014 và 2015 gửi về Cục trước ngày 11/01/2016 (qua Phòng KDTV: kdtv.bvtv@mard.gov.vn).


  4. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, quán triệt tới toàn thể cán bộ trong đơn vị và các trạm KDTV ủy quyền trong vùng phụ trách thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung nêu trên./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục trưởng (để báo cáo);

 • Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGHoàng Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.