Open navigation

Công văn 52/GSQL-GQ1 Thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 52/GSQL-GQ1

V/v thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Ngày 31/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015. Theo đó, tại điểm 4 Nghị quyết này, về việc thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, Chính phủ có chỉ đạo như sau:


Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại khoản 5 Điều 4; điểm b, c khoản 3 Điều 6; khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra thì hoạt động xuất khẩu cá tra cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Do vậy, từ ngày 31/12/2015, khi làm thủ tục xuất khẩu cá Tra, doanh nghiệp không phải xuất trình/ nộp hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đã được đăng ký với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP dẫn trên cho cơ quan hải quan. Hồ sơ Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện thống nhất./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.