Open navigation

Công văn 71/GSQL-GQ1 Vướng mắc thực hiện Thông tư 42/2013/TT-BCT


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 71/GSQL-GQ1

V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hóa chất (Bộ Công Thương).


Trong quá trình quản lý mặt hàng tiền chất công nghiệp xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) nhận được báo cáo vướng mắc của hải quan địa phương về việc thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, xin trao đổi với Quý Cục nội dung cụ thể như sau:


Tại Phụ lục 1 Danh mục tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp kèm theo Thông tư số 42/2013/TT-BCT dẫn trên đã ban hành danh mục 32 tiền chất kèm mã HS nhưng chưa có Danh mục các muối có thể tồn tại của các chất thuộc Danh mục nêu trên, dẫn đến việc cơ quan hải quan rất khó xác định đối tượng phải xin giấy phép nhập khẩu tiền chất.


Do vậy, đề nghị Cục Hóa chất có ý kiến về vấn đề này và xem xét việc ban hành danh mục các muối có thể tồn tại của các tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp kèm mã HS để Tổng cục Hải quan có đủ cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện thống nhất.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cục./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục Hải quan Tp. Hải Phòng (để biết);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.