Open navigation

Công văn 496/VPCP-KTTH Gửi Quỹ thu dọn mỏ tại tổ chức tín dụng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 496 / VPCP - KTTH

V/v gửi Quỹ thu dọn mỏ tại tổ chức tín dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

  • Bộ Tài chính;

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 11489 / BCT - TCNL ngày 09 tháng 11 năm 2015), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 07 / BTC - TCDN ngày 04 tháng 01 năm 2016) về việc gửi Quỹ đảm bảo nghĩa vụ tài chính phục vụ cho hoạt động thu dọn mỏ (sau đây gọi là Quỹ thu dọn mỏ) tại các tổ chức tín dụng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan báo cáo Chính phủ tiêu chí, số lượng các tổ chức tín dụng được lựa chọn để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi Quỹ thu dọn mỏ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.