Open navigation

Công văn 279/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 279/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9551/CT-TTHT ngày 21/10/2015 và công văn số 4729/CT-TTHT ngày 09/06/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT. Về nội dung này, sau khi được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT hợp nhất quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:


“20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau”


Tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:


“20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.”


Tại Điều 27, Điều 30 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định như sau:


“Điều 27. Mua bán hàng hóa quốc tế


1. Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu”


“Điều 30. Chuyển khẩu hàng hóa


1. Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.”

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung trình bày và tài liệu gửi kèm:


  • Trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trí Đức ký hợp đồng mua lô hàng gồm 02 máy ép nhiệt của Công ty Monti Antonio S.P.S (Ý) nhưng không trực tiếp nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại số máy móc trên cho Công ty Blue Garden Holdings Limited (Hong Kong) là hoạt động kinh doanh chuyển khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam và không phải làm thủ tục hải quan nên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.


  • Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng theo ủy quyền của Công ty Blue Garden (Hồng Kông) nhận máy móc tại cảng Hồ Chí Minh và làm thủ tục nhập khẩu với Chi cục hải quan quản lý hàng gia công nếu được quản lý theo hình thức tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);

  • Vụ CST; PC; TCHQ (BTC);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.