Open navigation

Công văn 1200/TCHQ-TXNK Miễn thuế đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1200/TCHQ-TXNK

V/v miễn thuế đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.


Trả lời công văn số 90/HQHT-NV ngày 22/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc miễn thuế đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Theo quy định khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:


  a, Thiết bị, máy móc;  e, Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.


  Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


  Theo quy định tại Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012, Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mặt hàng vữa chịu lửa (mã HS: 38160090) thuộc loại trong nước đã sản xuất được.


  Căn cứ quy định nêu trên, mặt hàng vữa chịu lửa (mã HS: 38160090) không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.


 2. Về việc hàng hóa thuộc danh mục kèm theo Thông tư 04/2010/TT-BKHĐT (nay là Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT) không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, ngày 22/5/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2741/TCHQ-TXNK hướng dẫn, theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan cùng các Bộ, ngành liên quan để xác định các mặt hàng đã sản xuất được trong nước có đáp ứng yêu cầu của các dự án đó hay không để giải quyết với từng trường hợp cụ thể.

Do đó, trường hợp xác định hàng hóa thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT, Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Doanh nghiệp trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được có đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án hay không để áp dụng chính sách thuế theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.