Open navigation

Công văn 1203/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1203/TCHQ-TXNK

V/v phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện Trường Giang.

(Đ/c: Lô B, đường số 9, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)


Để phân loại mặt hàng khai báo là “Máy ngắt mạch điện chân không/SF6” hay “Thiết bị ngắt mạch tự động” hay “Máy cắt điện tự động" (tên tiếng Anh “Circuit Breaker”), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT- BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 09/10/2015 giữa đại diện Tổng cục Hải quan và đại diện Công ty Cổ phần Điện Trường Giang;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 85.35, thì:

Mặt hàng máy cắt điện dùng cho điện áp trên 1.000V, bản thân máy cắt không tự động ngắt mạch điện khi dòng và điện áp vượt quá một mức ngưỡng nhất định mà phải thao tác bằng tay hoặc phải lắp đặt thêm các thiết bị khác (như: Rơ le bảo vệ, bộ điều khiển có thể lập trình được - PLC...) mới có thể hoạt động tự động; thuộc nhóm 85.35, phân nhóm 8535.30 - Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Điện Trường Giang biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST, PC - BTC (để phối hợp);

  • Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);

  • Công ty CP Máy tính TT ĐK 3C

    (thay t/lời cv số 309/CV-3C ngày 07/12/2015);

  • Công ty CP Entec KT Năng lượng

(thay t/Iời cv số 756/CV-ENTEC ngày 03/12/2015);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.