Open navigation

Công văn 1032/BYT-VPB1 Triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1032 / BYT - VPB1 

V/v triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Sau đây gọi chung là các đơn vị)


Triển khai thực hiện Công điện số  252 / CĐ - TTg  ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

  1. Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số  01 / NQ - CP  ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số  833 / VPCP - TH  ngày 03/02/2016 về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, khẩn trương đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống; tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đề ra.

  2. Chỉ đạo các cơ sở y tế theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tại các lễ hội.

  3. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo Điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân; không tổ chức du xuân, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Lãnh đạo Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, điện  thoại / Fax : 04 362732155, 0912 218578./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

  • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

  • Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB (để thực hiện);

  • Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.