Open navigation

Công văn 380/GSQL-GQ1 Nhập khẩu mặt hàng lốp có thể đắp lại


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  380 / GSQL - GQ1 

V/v nhập khẩu mặt hàng lốp có thể đắp lại.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH nhựa và cao su Kiến Phát Việt Nam.

(Quốc lộ 22 Khu công nghiệp Trảng Bàng - Tây Ninh)


Trả lời công văn số 05. CV / KP  ngày 09/3/2016 của Công ty TNHH nhựa và cao su Kiến Phát Việt Nam liên quan đến việc nhập khẩu mặt hàng lốp có thể đắp lại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Về chính sách nhập khẩu hàng hóa hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa đối chiếu với quy định trên để thực hiện. Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Cục HQ tỉnh Tây Ninh;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.