Open navigation

Công văn 1878/VPCP-KGVX Chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1878 / VPCP - KGVX 

V/v chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi:  Bộ Giao thông vận tải;

   Bộ Tài chính;

Bộ Nội vụ.


Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số  1976 / BGTVT - VT  ngày 26 tháng 02 năm 2016) về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện như sau:


  • Làm rõ căn cứ pháp lý, sự phù hợp với các văn bản liên quan về các chế độ đề xuất; tổng kinh phí thực hiện;


  • Thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KGVX(3),1b.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.