Open navigation

Công văn 1249/TCT-HTQT Miễn trừ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1249 / TCT - HTQT 

V/v Miễn trừ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  01 / 2016  đề ngày 1/2/2016 của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam”) - Chi nhánh HCM (sau đây gọi là “AmCham”) đề nghị hướng dẫn về việc miễn thuế đối với thu nhập của AmCham cũng như thu nhập của các chuyên gia nước ngoài tham gia Thỏa thuận tài trợ tiêu chuẩn số hiệu GUC101 Liên minh Thuận lợi hóa Thương mại Việt Nam (sau đây gọi là “Thỏa thuận GUC101”). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về đối tượng áp dụng Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ ký ngày 22/6/2005.


  Điều 1, Phạm vi của Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ ngày 22/6/2005 quy định:


  “Hiệp định này điều chỉnh các hoạt động hỗ trợ về kinh tế, kỹ thuật và nhân đạo (ví dụ như hỗ trợ khi có thảm họa) dưới hình thức viện trợ không hoàn lại do Chính phủ Hoa Kỳ thực hiện tại Việt Nam. Việc tiến hành các hoạt động hỗ trợ này phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành của Hoa Kỳ. Các hoạt động hỗ trợ này sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các đại diện của cơ quan hoặc các cơ quan có liên quan của Chính phủ Việt Nam và các đại diện của cơ quan do Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định. Các hoạt động hỗ trợ này sẽ do các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ trực tiếp thực hiện như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (“USAID”) và được thực hiện gián tiếp thông qua các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân, các công ty tư nhân, các tổ chức quốc tế công hoặc các tổ chức khác theo các thỏa thuận ký với Chính phủ Hoa Kỳ.”


  Do Thỏa thuận GUC101 là một phần của dự án Chương trình Quản lý vì tăng trưởng toàn vẹn (GIG) do USAID tài trợ không hoàn lại tại Việt Nam, Thỏa thuận GUC101 thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định nêu trên.


 2. Về việc áp dụng Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ ký ngày 22/6/2005.


Khoản 1(a), (c), Điều 5 của Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật ký ngày 22/6/2005 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ quy định:


“(a) Miễn các loại thuế thu nhập phải trả đối với các hoạt động được thực hiện theo Hiệp định này đối với Chính phủ Hoa Kỳ và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn, các nhà thầu và tổ chức nhận tài trợ) được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo Hiệp định này;


 1. …;


 2. Miễn các loại thuế thu nhập, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí trước bạ, các khoản đóng góp cho phúc lợi xã hội, quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam đối với chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện các chương trình và dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, cho toàn bộ các nhân viên (kể cả các thành viên trong gia đình họ), được Chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Hoa Kỳ thuê (dưới các hình thức thuê trực tiếp, theo hợp đồng hay các thỏa thuận tương tự khác) hoặc tài trợ và có mặt ở Việt Nam để thực hiện công việc liên quan đến Hiệp định này. Việc miễn thuế nêu trên chỉ áp dụng trong phạm vi các công việc mà các cá nhân này thực hiện trực tiếp liên quan đến Hiệp định này;


 3. Quy định về miễn thuế tại Điều 5 này không áp dụng cho các cá nhân và các tổ chức Việt Nam, bao gồm công dân Việt Nam và đối tượng cư trú dài hạn tại Việt Nam....”


Như vậy AmCham được miễn các loại thuế thu nhập phải trả đối với các hoạt động hỗ trợ được thực hiện trong khuôn khổ Thỏa thuận GUC101. Các chuyên gia nước ngoài, trừ các công dân Việt Nam và đối tượng cư trú dài hạn tại Việt Nam, tham gia thực hiện trực tiếp Thỏa thuận GUC101 được miễn các loại thuế đối với thu nhập nhận được từ việc thực hiện trực tiếp Thỏa thuận GUC101 theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.


Tuy nhiên, do Thỏa thuận GUC101 để hỗ trợ hình hành VTFA chỉ kéo dài 1 năm từ 20/4/2015 đến 19/4/2016 (trừ khi đại diện tài trợ của Chemonics chấp thuận gia hạn bằng văn bản theo yêu cầu của bên nhận tài trợ trước ngày kết thúc tài trợ theo quy định), AmCham và các chuyên gia nước ngoài chỉ được miễn các nghĩa vụ thuế nêu trên trong thời gian Thỏa thuận GUC101 có hiệu lực.


Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc để Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

 • Các Vụ CS, PC (Bộ);

 • Các Vụ CS, PC;

 • Website TCT;

 • Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.