Open navigation

Công văn 2421/TCHQ-TXNK Kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Camex Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2421 / TCHQ - TXNK 

V/v kiến nghị của Công ty TNHH Camex Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Camex Việt Nam.

(Địa chỉ: Lô 2 CNN Cẩm Thượng, Triệu Quang Phục, Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  239 / CM - CV  ngày 15/3/2016 của Công ty TNHH Camex Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan giải đáp thắc mắc trong việc áp mã HS cho mặt hàng dây thép không hợp kim. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Ngày 01/12/2015, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số  11369 / TCHQ - TXNK  về việc ban hành bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS (Danh mục hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới). Bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS là tài liệu tham khảo chính thức, phục vụ việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Bản dịch này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn


    Về khái niệm mạ, tráng phủ kim loại, đề nghị Công ty tham khảo bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS Chương 72 phần Tổng quát.


  2. Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: “3. Để phân loại hàng hóa, người khai hải quan có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật hoặc cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng; công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”


Trường hợp Công ty chưa xác định được rõ bản chất hàng hóa nhập khẩu để phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật.


Tổng cục Hải quan thông báo để TNHH Camex Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT; TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.