Open navigation

Công văn 2435/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số mặt hàng có tên thương mại TIAB


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2435 / TCHQ - TXNK 

V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại dược Phương Minh.

(Địa chỉ: 52H2, ngõ 33 phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số 01 ngày 10/3/2016 của Công ty cổ phần thương mại dược Phương Minh đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại TIAB. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:


  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số  01 / XĐTMS / TXNK  Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này: 01 bản chính;


  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.


Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  nêu trên. Cụ thể:


Đơn đề nghị xác định trước không kê khai đầy đủ các tiêu chí tại một số mục như: Ký, mã hiệu, chủng loại (mục 8); Mã số đề nghị (mục 24); Cơ sở đề nghị (mục 25) …


Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  1606 / TCHQ - TXNK  ngày 3/3/2016 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, tại Đơn ngày 10/3/2016, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện theo đúng quy định. Do vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên theo quy định.


Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số thì lập đơn mới, trong đó phải ghi đầy đủ các tiêu chí trên đơn theo quy định. Mặt khác, mặt hàng doanh nghiệp đang có đơn xác định trước có nhiều hoạt chất với hàm lượng khác nhau, dễ bị lẫn khi xác định mã số. Do vậy, để có đủ thông tin xác định trước mã số, đề nghị Công ty bổ sung mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu. Việc bổ sung mẫu, đóng gói... thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  6582 / TCHQ -  PTPL ngày 20/7/2015 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục chỉ đồng ý tiếp nhận Đơn xác định trước của Công ty khi thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thương mại dược Phương Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT; TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.