Open navigation

Công văn 2496/TCHQ-QLRR Phúc đáp công văn 32/CV-XNK


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2496 / TCHQ - QLRR 

V/v phúc đáp công văn số  32 / CV - XNK 

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH trung tâm gia công Hà nội Việt Nam POSCO-VNPC.

(Địa chỉ: Lô D5 KCN Phúc Điền Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  32 / CV - XNK  ngày 16/3/2016 của Công ty TNHH trung tâm gia công Hà nội Việt Nam POSCO-VNPC (MST: 0800342877) vướng mắc về việc ân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư  38 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trên cơ sở thông tin hồ sơ của Doanh nghiệp hiện có tại hệ thống thông tin hải quan.


Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và xử lý dữ liệu trên hệ thống liên quan đến vướng mắc của công ty.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Công Bình (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.