Open navigation

Công văn 2632/TCHQ-GSQL Nộp bổ sung C/O


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2632 / TCHQ - GSQL 

V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần TICO

(Đ/c: Số 98 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  11 / TICO  ngày 21/3/2016 của Công ty cổ phần TICO vướng mắc về nộp bổ sung C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Căn cứ quy định tại Thông tư số  21 / 2010 / TT - BCT  ngày 17/5/2010, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số  42 / 2014 / TT - BCT  ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương; Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày hiệu lực của Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015, cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo Điều 26 của Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC . Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc trong thời hạn theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


  • Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày hiệu lực của Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015: Tại thời điểm đăng ký tờ khai, theo mã số khai báo, doanh nghiệp không xuất trình C/O do mức thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu có C/O. Sau khi hàng hóa được thông quan, cơ quan hải quan xác định mã số HS khác với khai báo ban đầu dẫn đến mức thuế suất MFN cao hơn mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Căn cứ quy định tại Điều 14, Phụ lục 7, Thông tư số  21 / 2010 / TT - BCT  ngày 17/5/2010, cơ quan hải quan chấp nhận đề nghị được nộp bổ sung C/O của doanh nghiệp.


Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh để được kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.