Open navigation

Công văn 2723/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2723 / TCHQ - TXNK 

V/v trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Tổng hợp Tín Nghĩa.

(Đ/c: Số 3B Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  198 / CV  ngày 24/3/2016 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Tổng hợp Tín Nghĩa (Công ty) đề nghị xác định mã số hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/6/2014;


Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính Phủ; 


Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;


Trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, người khai hải quan có trách nhiệm nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan. Hồ sơ xác định trước mã số gồm:


  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số  01 / XĐTMS / TXNK  Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.


Đối chiếu với quy định trên thì công văn số  198 / CV  ngày 24/3/2016 của Công ty chưa phù hợp với quy định tại Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  nêu trên do không có Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu quy định.


Tổng cục Hải quan gửi trả công văn nêu trên để Công ty cổ phần đầu tư thương mại Tổng hợp Tín Nghĩa biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.