Open navigation

Công văn 412/GSQL-GQ1 Thủ tục nhập khẩu mặt hàng xe sơ mi rơ mooc xitec


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  412 / GSQL - GQ1 

V/v thủ tục nhập khẩu mặt hàng xe sơ mi rơ mooc xitec

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Ô tô Sitom.

(Lô BT3-5, Khu nhà Tổng cục V, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)


Trả lời công văn số  0068 / ST - GSQLHQ / 2016  ngày 22/3/2016 của Công ty TNHH Ô tô Sitom liên quan đến việc nhập khẩu mặt hàng xe sơ mi rơ mooc xitec, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  23 / 2013 / TT - BKHCN  ngày 26/9/2013 và Thông tư số  28 / 2013 / TT -  BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì xitec ô tô nhập khẩu thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu, “cơ quan Hải quan chỉ cho phép thông quan khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu phương tiện đo đó có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp” (khoản 1, Điều 9 Thông tư số  28 / 2013 / TT -  BKHCN).


Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa đối chiếu với quy định trên để thực hiện. Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để biết);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.