Open navigation

Nghị quyết 24/NQ-CP Phê duyệt Thỏa thuận về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a


CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  24 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ Ô-XTƠ-RÂY-LI-A VỀ CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Thông báo nội dung phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số  27 / TB - TTKHQ  ngày 01 tháng 3 năm 2016;


Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số  34 / TTr - LĐTBXH  ngày 17 tháng 6 năm 2015,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đồng ý phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ.


Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết liên quan theo quy định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, PL; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3).M.A.

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.