Open navigation

Công văn 2823/TCHQ-GSQL Thông báo kết quả xác minh mẫu E


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2823 / TCHQ - GSQL 

V/v thông báo kết quả xác minh mẫu E

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Tiếp theo công văn số  303 / GSQL - TH  ngày 10/4/2015 của Cục Giám sát quản lý về việc xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E số tham chiếu E155211K260000066 cấp ngày 05/3/2015, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã có công hàm xác nhận tính hợp lệ của C/O mẫu E trên. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng nhập khẩu có liên quan và xử lý theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.