Open navigation

Công văn 2876/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số hàng hóa đối với máy quay phim lắp trên xe ô tô


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2876 / TCHQ - TXNK 

V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất PK Việt Nam.

(Đ/c: số 8-B27, Tập thể Yên Lãng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số  01 / PK  và Đơn số  02 / PK  ngày 01/04/2016 của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất PK Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với hai mặt hàng máy quay phim lắp trên xe ô tô. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;


Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:


Hồ sơ xác định trước mã số:


  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số  01 / XĐTMS / TXNK  Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.


Đối chiếu với quy định nêu trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đúng theo quy định tại Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  nêu trên. Cụ thể, thông tin hàng hóa (tên thương mại, ký mã hiệu chủng loại) trên Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo không thống nhất.


Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty. Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số số  01 / PK  và Đơn số  02 / PK  kèm toàn bộ hồ sơ để Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất PK Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ theo quy định


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.