Open navigation

Công văn 2881/TCHQ-TXNK Miễn thuế đối với nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2881 / TCHQ - TXNK

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.


Trả lời công văn số 335 / HQLS - TXNK ngày 29/02/2016, công văn số 294 / HQLS - TXNK ngày 23/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nhập khẩu hàng hóa trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế của Công ty TNHH khai thác chế biến XNK Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 101 Thông tư 194 / 2010 / TT - BTC ngày 06/12/2010, khoản 7 Điều 100 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (nay là khoản 7 Điều 103 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính) quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: “a) Thiết bị, máy móc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:


    1. Phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, qui mô của dự án đầu tư;


    2. Đáp ứng các qui định về tài sản cố định tại Thông tư số 45 / 2013 / TT - BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính.e) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được”.


Danh mục nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được, vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04 / 2009 / TT - BKH ngày 23/07/2009, Thông tư 04 / 2012 / TT - BKHĐT ngày 13/08/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Thông tư 14 / 2015 / TT - BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


Căn cứ quy định tại điểm b3 khoản 2 Điều 105 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC thì cơ quan hải quan chỉ thực hiện miễn thuế đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi đăng ký Danh mục. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, Cục trưởng Cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu phối hợp với Cục Hải quan có thẩm quyền đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra việc nhập khẩu hàng hóa của Công ty TNHH khai thác chế biến XNK Khoáng sản Việt Nam tại 03 tờ khai nêu tại công văn số 355 / HQLS - TXNK . Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án Nhà máy xử lý chất thải ngành luyện kim của Công ty TNHH khai thác chế biến XNK Khoáng sản Việt Nam thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP , khoản 7 Điều 101 Thông tư 194 / 2010 / TT - BTC , khoản 7 Điều 100 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC (nay là khoản 7 Điều 103 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ); là vật tư xây dựng thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 04 / 2009 / TT - BKH, Thông tư 04 / 2012 / TT - BKHĐT (nay là Thông tư 14 / 2015 / TT - BKHĐT ) nhưng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; hàng hóa được nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế, được sử dụng đúng mục đích cho dự án ưu đãi đầu tư và không phát hiện sai phạm gì khác thì xem xét giải quyết thủ tục đăng ký Danh mục, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đáp ứng đủ điều kiện miễn thuế theo quy định và trừ lùi hàng hóa trong danh mục cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 104, Điều 105 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC .


Trường hợp Công ty TNHH khai thác chế biến XNK Khoáng sản Việt Nam đã nộp thuế nhập khẩu cho hàng hóa được miễn thuế thì xử lý tiền thuế nộp thừa cho Công ty theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC .


Công ty TNHH khai thác chế biến XNK Khoáng sản Việt Nam tự tính toán lại thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế nhập khẩu nộp thừa để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, Vụ PC (BTC);

  • Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.