Open navigation

Công văn 2921/TCHQ-TXNK Thông quan hàng hóa nhập khẩu là hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2921 / TCHQ - TXNK 

V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH Việt Thắng Lợi.

(Số 1518 Chung cư Vũng Tàu Seaview 1 - Trung tâm đô thị Chí Linh - Phường 10 - Tp. Vũng tàu).


Trả lời công văn số  03 / 2016  ngày 01/04/2016 của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi về đề nghị được thông quan lô hàng nhập khẩu hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản đã cập Cảng ICD Phước Long 3 vào ngày 08/3/2016 (số vận đơn: PSBKK16-030035), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết về ấn định thuế GTGT, để tạo thuận lợi cho Công ty, giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, thông quan lô hàng thuộc vận đơn nêu trên với điều kiện:


 • Ngoài khoản nợ thuế ấn định (353.475.666 đồng), Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác.


 • Số tiền nợ thuế nêu trên phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.


 • Các lô hàng phát sinh phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng, hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định.

 • Công ty phải cam kết thực hiện quyết định cuối cùng về xử lý số tiền thuế GTGT nêu trên

  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Việt Thắng Lợi biết và thực hiện./.  Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, TXNK-Xuân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.