Open navigation

Công văn 442/GSQL-GQ1 Thủ tục nhập khẩu “thiết bị phóng dây mồi”


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  442 / GSQL - GQ1 

V/v thủ tục nhập khẩu “thiết bị phóng dây mồi”

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất đầu tư thương mại Hưng Vân Phát

(Địa chỉ: số 20A, ngõ  193 / 32  Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)


Trả lời công văn số  01 / CV  ngày 22/3/2016 của Quý Công ty về thủ tục nhập khẩu “thiết bị phóng dây mồi”, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Quý Công ty tham khảo quy định tại Điều 4 Thông tư số  04 / 2014 / TT - BCT  ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương về thủ tục cấp phép đối với hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng được ban hành tại Phụ lục II kèm theo Thông tư nêu trên, trong đó có mặt hàng “súng bắn dây”, để áp dụng đối với mặt hàng “thiết bị phóng dây” mà Công ty dự định nhập khẩu.


Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT,GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.